Funktionsvariationer – inte funktionsnedsättningar

Hur vi väljer att uttrycka oss påverkar samhället och de människor som vi interagerar med. Genom att vara förstående och flexibla i vårt språk gör vi det också möjligt att inkludera fler människor. Ett av exemplen är det nya ordet ”funktionsvariationer” som är ett alternativ till orden funktionshinder och funktionsnedsättning. Funkofobi är ett annat ord som blivit uppmärksammat av bland annat organisationen Unga Rörelsehindrade. I en kampanj uppmanade de Svenska Akademin att ta med ordet funkofobi, ett ord som beskriver folk med fördomar gentemot människor med funktionsvariationer, i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL). Ännu har inte ordet tagits med men allt fler använder ordet i dagligt tal och i medier varför det snart borde anses vara så vedertaget att det kommer med.

Att beskriva folk med ”funktionsvariationer” istället för ”funktionshinder” kanske inte gör en större skillnad för alla, men det kan betyda mycket för en person som möter fördomar från omgivningen. I dagligt tal använder vi ofta ord på ett slarvigt sätt utan att tänka oss för. Utan att vara medvetna om det kan vi kränka människor i vår omgivning och göra dem ledsna. Om vi tvärtom gör oss medvetna om vårt språkbruk så kan vi skapa en trevligare vardag för många människor. En rapport från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor visar att var tredje ungdom med funktionsvariation upplever att de blir utfrysta eller mobbade. Det finns många fördomar gentemot alla typer av människor som inte upplevs följa normen och genom att tala om det och medvetet inkludera alla människor kan man ta ett viktigt steg i rätt riktning.

Varför ordet Funktionsvariationer behövs

Personer med funktionsvariationer blir ofta sedda som offer eller patienter. Ordet funktionshinder eller funktionsnedsättning, som har använts brett även av samhällsfunktioner som myndigheter, indikerar att personer med dessa beteckningar har en nedsatt förmåga. Samhället måste i stället se till alla mäniskors förmågor och visa att alla behövs och accepteras precis för dem de är. Genom att använda oss av det mer positiva ordet funktionsvariation ger vi en signal till omgivningen att variationer är OK och att även personer med funktioner som inte följer normen är viktiga samhällsmedborgare som ska kunna leva, arbeta och bo som alla andra.

Funkofobi

Att börja använda ordet funkofobi är också ett viktigt steg i rätt riktning. Tänk på hur ofta man till exempel hör någon använda ordet CP-skadad för att nedvärdera en annan människa. Fördomarna gentemot personer med funktionsvarianter kan liknas med rasism, sexism och homofobi. Denna form av samhällsmobbing har till skillnad från rasism, sexism och homofobi inte haft ett eget namn och därför har det funnits tendenser att glömma funkofobi när man talar om hur grupper far illa när de exkluderas och mobbas av samhället.

Det kan vara svårt för någon som inte blir utsatt för det själv att förstå hur illa personer med funktionsvariationer kan behandlas. Därför är det arbete och de kampanjer som organisationen Unga Rörelsehindrade genomför oerhört viktiga. Genom sina insatser ger de en röst för dem som blir orättvist behandlade och kränkta på grund av sin funktionsvariation. För att stötta det viktiga arbetet vill vi uppmana alla att börja använda orden funkofobi och funktionsvariation från och med idag.

Funktionsvariationer och funkofobi är två moderna ord